کاظم برهانی
مطالعه‌ی حفاظت و مرمت اندودهای گچی مقابر کاخ-آرامگاه چغازنبیل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: