محسن تقوی
مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1387
استاد راهنما: مرتضی حصاری
استاد مشاور: نیما نظافتی

چکیده: در این پژوهش فن‌آوری ساخت، تعیین دمای پخت، سختی‌سنجی سفال‌ها و شناسایی شوره‌های موجود در نمونه تابوت‌های سفالی منطقه‌ی همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش‌های پژوهش شامل مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و روش‌های آزمایشگاهی و دستگاهی مختلف از جمله بررسی مشخصات فیزیکی، سختی‌سنجی و پتروگرافی استفاده شد. انجام این تحقیق نکاتی را در مورد فن‌آوری ساخت تابوت‌های سفالی اشکانی منطقه‌ی همدان روشن و ثابت می‌کند که نتیجه‌گیری از مطالعات مذکور به این شرح است: الف‌. تابوت‌ها همگی دست‌ساز و دارای پوشش دوغاب گلی است، ب‌. دو نوع پرکننده سفال‌ها ترکیبی از کاه و ماسه است، ج‌ـ مقایسه‌ی نتایج دستگاهی بدنه و پوشش نشان می‌دهد که ترکیبات این دو تقریبا مشابه است، د. در این تحقیق برای تعیین سختی سفال‌ها از جدول استاندارد موهس استفاده شد، هـ. با توجه به نتایج آنالیز پتروگرافی محدوده‌ی دمایی پخت بین 800 تا 900 درجه‌ی سانتی‌گراد است. (ر. وحیدزاده)

به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: