بهراد کریمی
مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: