لاله جوشنی
پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: داریوش طلائی راد; رامین جزایری
نوشته‌های مرتبط: