نتایج مربوط به دانشگاه هنر 3 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت قالی و زیرانداز بیژن اربابی 1386 کتاب
مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت آماندا کلایدزدیل 1379 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت قالی و زیرانداز
بیژن اربابی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت
آماندا کلایدزدیل
1379
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج