نتایج مربوط به سنگ 86 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت ظروف سنگی محمود محمد رشیدی 1371 پایان‌نامه
بررسی کاربرد سنگ، حفاظت و مرمت آن در معماری بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان، مرمت و نصب و حفاظت بخشی از ازاره‌های سنگی مسجد امام (شاه) اصفهان محمدکریم متقی 1371 پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی سنگ‌های تاریخی تخت فولاد و حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائی (بابا فولاد) ساغر حمیدی کجوری 1371 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت سنگ‌های آهکی؛ مرمت یک سنگاب بهرام طاهریان 1371 پایان‌نامه
ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا 1370 کتاب
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان محسن موحدی 1368 پایان‌نامه
اشیاء سنگی در مرمت حمیدرضا خوشدلی 1368 پایان‌نامه
علل ضایعات و پوسیدگی در سنگ‌های قره‌کلیسا و مرمت بخشی از آن خسرو فری 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت ظروف سنگی
محمود محمد رشیدی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی کاربرد سنگ، حفاظت و مرمت آن در معماری بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان، مرمت و نصب و حفاظت بخشی از ازاره‌های سنگی مسجد امام (شاه) اصفهان
محمدکریم متقی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی سنگ‌های تاریخی تخت فولاد و حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائی (بابا فولاد)
ساغر حمیدی کجوری
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت سنگ‌های آهکی؛ مرمت یک سنگاب
بهرام طاهریان
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت
ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا
1370
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان
محسن موحدی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اشیاء سنگی در مرمت
حمیدرضا خوشدلی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
علل ضایعات و پوسیدگی در سنگ‌های قره‌کلیسا و مرمت بخشی از آن
خسرو فری
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج