مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

مقاله های منتشر شده در

دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌، 1378

مشخصات
منصوره نظارتی‌ز‌اده‌، 1378

نگا‌هی به مرمت عکس و نگاتیو

محمدرضا ارجمند، 1378

فرسودگی‌‌‌ها‌ی زیست محیطی عکس‌‌ها و شیوه‌ها‌ی حفاظت و مرمت آنها

سیامک‌ علیز‌اده‌، 1378

مبانی نظر‌ی آمایش حفظ میر‌اث فر‌هنگی در زمان بحر‌ان‌

مهد‌ی‌ د‌انش‌، 1378

منشور ملی حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی

محمد لامعی‌, پروین اولیایی, جواد رحیقی, فرح شکوهی، 1378

مرور‌ی بر فعالیت‌ها‌ی باستان‌سنجی در آزمایشگاه واندوگر‌اف

رسول‌ وطن‌دوست‌، 1378

کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا