دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مقاله های منتشر شده در

سال سوم بهار و تابستان شماره 1

مشخصات
پروین سلیمانی، طاهره شیشه‌بری، 1396

شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه گاه کاغذی مسجد ملا اسماعیل یزد، ایران

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا