دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

سال سوم بهار و تابستان شماره 1

1 مقاله‌ از سال سوم بهار و تابستان شماره 1 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
پروین سلیمانی، طاهره شیشه‌بری، 1396

شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه گاه کاغذی مسجد ملا اسماعیل یزد، ایران

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا