دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مقاله های منتشر شده در

سال اول، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1394

مشخصات
مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه، 1394

شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)

حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی، 1394

تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF

اکبر عابدی، 1394

مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود

معین اسلامی، 1394

کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی

پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی، 1394

اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی

فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان، 1394

تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا