دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مقاله های منتشر شده در

سال دوم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1395

مشخصات
علی نعمتی بابایلو، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی، 1395

مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد، 1395

ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه

اکبر عابدی، 1395

گاهنگاری مطلق (۱۴C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی

مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم، 1395

شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول

علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی، 1395

امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی

افسانه احمدپور، ابوالقاسم کامکارروحانی، رضا احمدی، 1395

بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا