دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران

عنوان نشریه: مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)
درجه علمی: علمی پژوهشی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
مدیرمسئول: دکتر فرهنگ مظفر
سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی
تارگاه: mmi.aui.ac.ir رایانامه: mmi@aui.ac.ir
تلفن: 4460328 – 4460755 (0311) – نمابر: 4460909 (0311)
نشانی: اصفهان، چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی و میدان شهدا، کوچه پردیس 31، پلاک 17، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت پژوهشی دفتر مجله، کدپستی: 33661-81486
کد ISSN: 2345-3850
نوع نشریه: دو فصل‌نامه

شماره‌های افزوده‌شده: