نشریه‌ها و همایش‌های غیر فارسی

مقاله های منتشر شده در

Studies in Conservation

مشخصات
Parvin Soleimani، Reza Vahidzadeh، 2017

The Structural Study of Ghaffarieh Dome Tile-Workings in Maragheh Town Based on laboratory Studies

Parviz Holakooei، Amir-Hossein Karimy، Carmela Vaccaro، 2014

A multi-analytical approach to the examination of nineteenth-century European wallpapers in Vasiq-Ansari House in Isfahan, Iran

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا