نتایج مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 7 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مستند‌سازی و مطالعه‌ی صندوق چوبی هارونیه حامد صیادشهری 1389 پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و استحکام‌بخشی اندود داخل مسجد و تزئینات گچی و نقاشی مزار در مجموعه‌ی تاریخی کدکن محمد مرتضوی 1385 پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان محمد مرتضوی، حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت 10 شیء (سفال، فلز و نقاشی روی کاغذ) متعلق به گنجینه‌ی استان خراسان رضوی حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد زهره هوشمند جاغوری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شناسی تزئینات وابسته به معماری در 60 بنای تاریخی استان خراسان بهنود سیاپوش، حامد صیادشهری 1384 پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت 50 شیء فلزی مکشوفه از شادیاخ و مرمت دو تابلو نقاشی متعلق به مخزن استان خراسان رضوی حامد صیادشهری 1384 پروژه‌ی اجرایی
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مستند‌سازی و مطالعه‌ی صندوق چوبی هارونیه
حامد صیادشهری
1389
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و استحکام‌بخشی اندود داخل مسجد و تزئینات گچی و نقاشی مزار در مجموعه‌ی تاریخی کدکن
محمد مرتضوی
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان
محمد مرتضوی، حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت 10 شیء (سفال، فلز و نقاشی روی کاغذ) متعلق به گنجینه‌ی استان خراسان رضوی
حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
زهره هوشمند جاغوری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شناسی تزئینات وابسته به معماری در 60 بنای تاریخی استان خراسان
بهنود سیاپوش، حامد صیادشهری
1384
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت 50 شیء فلزی مکشوفه از شادیاخ و مرمت دو تابلو نقاشی متعلق به مخزن استان خراسان رضوی
حامد صیادشهری
1384
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
لیست نتایج