نتایج مربوط به سیمان و مصالح جدید 6 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یکی از اولین نقش‌برجسته‌های سیمانی در تهران زهرا زهلی 1388 پایان‌نامه
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی 1387 مقاله
بررسی تاثیرات مخرب ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید ناهید هراتیان اردستانی 1384 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید ناهید هراتیان اردستانی 1383 مقاله
مطالعه‌ی شناخت و بهینه‌سازی ملات ماسه‌سیمان در مرمت‌های آثار سنگی تخت جمشید؛ مرمت یک قطعه از سنگ تاج طاقچه‌ی کاخ صدستون ناهید هراتیان اردستانی 1382 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یکی از اولین نقش‌برجسته‌های سیمانی در تهران
زهرا زهلی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید
عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تاثیرات مخرب ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید
ناهید هراتیان اردستانی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید
ناهید هراتیان اردستانی
1383
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه‌ی شناخت و بهینه‌سازی ملات ماسه‌سیمان در مرمت‌های آثار سنگی تخت جمشید؛ مرمت یک قطعه از سنگ تاج طاقچه‌ی کاخ صدستون
ناهید هراتیان اردستانی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج