دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مقاله های منتشر شده در

سال اول، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان 1394

مشخصات
مسلم میش‌مست‌نهی، 1394

کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)

حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی، 1394

بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان

سید محمد میرشفیعی، مهدی محمدزاده، 1394

فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی»

سودابه یوسف نژاد، 1394

شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه

مهدی پیرک، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده، رویا بهادری، 1394

بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی

سیدمحمدامین امامی، 1394

باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا