دانیال هرندی، محسن چاره‌ساز، محسن محمدی

آسیب‌شناسی اشیاء لاکی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

بخـش بزرگـی از آثـار تاریخـی و فرهنگـی ایـران شـامل آثـار هنـری لاکـی اسـت. ایـن اشــیاء باقــی‌مانــده از گذشــته، در موزه‌هــا، آرشــیوها و یــا مجموعه‌هــای خصوصــی یافــت می‌شــوند کــه از نظــر زیبایــی‌شــناختی و تاریخــی واجــد ارزش‌انــد. ایــن آثــار هنــری بــه مـرور زمـان دچـار آسـیب‌هایی شـده و شناسـایی و شـناخت ایـن آسـیب‌ها، کمـک بسـزایی بــه مرمتگــر جهــت جلوگیــری از گســترش آســیب‌ها و در نهایــت صیانــت و نگهــداری از ایــن هنــر ارزنــده می‌کنــد. در ایــن پژوهــش عوامــل آسیب‌رســان بــه ایــن گونــه اشــیاء و آســیب‌های جلــد لاکــی کتـاب دیـوان نصـرت واقـع در مـوزه آذربایجـان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج نشــان داد کــه عــلاوه بــر نــور مضــرUV ، نگهــداری اشــیای لاکــی در نــور ۳۵۰ تــا ۵۰۰ لوکـس نـوری کـه فاقـد نـور UV هسـتند، آسـیب وارد نمـوده و بهتـر اسـت در کمتـر ۲۰۰ لوکــس نــوری نگهــداری شــوند. عوامــل زیــادی از جملــه رطوبــت باعــث مــات و ابــری شـدن سـطح لاک می‌شـود. لاک‌هـای حـلال الکلـی ماننـد شـاک کـه فاقـد ترپـن اسـت و لاک‌هـای روغنـی ماننـد روغـن کمـان کـه ترکیبـی از رزیـن دی‌ترپنـی سـندروس و روغـن بـزرک اسـت بـه گونـه‌ای متفـاوت پیـر می‌شـوند. شناسـایی ایـن دو نـوع لاک بـرای انتخـاب پوشـش‌دهنـده مرمتـی امـری ضـروری اسـت.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، آسیب‌شناسی آثار، حفاظت و موزه، نمایش آثار
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا