حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ

ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال نخست، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1392
چکیده:

در این مقاله سعی شده با در نظر گرفتن مفاهیم پایه‌ای حفاظت پیشگیرانه، روش‌هایی برای حفاظت از پوشاک تاریخی و فرهنگی دارای الیاف پروتئینی موجود در سالن‌های نمایش موزه‌ی پوشاک دِزَک ارائه شود. در حالی که ساختار آلی حساس و آسیب‌پذیر الیاف پروتئینی در معرض تهدید عوامل مخرب متعددی قرار دارد؛ در این موزه‌، پوشاک تهیه‌شده از الیاف متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و اقدامات حفاظتی در رابطه با آن‌ها انجام نشده است. شناسایی عوامل مخرب محیطی، انواع آسیب وارد شونده بر الیاف پروتئینی و راه‌های حفاظت از این نمونه آثار در برابر آسیب‌ها و عوامل آسیب‌رسان در فضای نمایشی موزه‌، مهم‌ترین مسائلی هستند که این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به آن‌ها است. بنابراین عوامل تأثیرگذار بر حفاظت پیشگیرانه‌ی آثار در چند زمینه‌ی ساختمان و محوطه‌ی موزه، مجموعه آثار، شرایط محیطی، بحران و آفات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف از انجام این بررسی‌ها دستیابی به طرحی جامع از حفاظت پیشگیرانه‌ در موزه است. برای این منظور ویژگی‌های منطقه، محوطه‌ی بیرونی، ساختمان و انواع تجهیزات موزه مورد مطالعه قرار گرفته، با بهره‌گیری از روش‌های دستگاهی عوامل محیطی مؤثر بر آثار از جمله نور، دما و رطوبت نسبی در محدوده‌ی زمانی معین، پایش شدند. ذرات آلاینده‌ی جامد مورد بررسی‌های میکروسکوپی و حشرات و جانوران مورد بررسی‌های ماکروسکوپی قرار گرفتند. انواع بحران‌ مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت نظافت موزه بررسی شده است. در پایان با ارزیابی بحرانی بودن وضعیت حفاظتی آثار پارچه‌ای موزه‌ی پوشاک دزک، نتایج حاصل از این پژوهش همراه با پیشنهادهای حفاظتی پوشاک مورد نظر، آورده شده است.

Abstract: We have tried taking the fundamentals of preventive protection and provided procedures for the protection of historical and cultural clothes with protein fiber in Dezak Museum showrooms. While the organic structure of the protein fibers are sensitive, the museum located adjacent Clothes to each other which made ​​from different fibers and protective measures have not been taken in respect of them. Damaging environmental factors, types of incoming damage on protein fibers and ways to protect against the effects of these factors and injuries in the show room of the museum, the most important are the issues that this research seeks to answer them. Therefore, factors affecting preventive conservation work in several areas of the premises museum collections, environmental conditions, pests and environmental crisis are also being studied. The aim of these studies is to achieve a comprehensive plan of preventive conservation in museums. For this purpose, the characteristics of the area surrounding area, buildings and museums equipment types have been studied, using methods of environmental factors affecting the device works, including light, temperature and relative humidity ranged, were monitored. Solid contaminant particles were microscopic and macroscopic studies. Crisis types examined and cleaned at the museum have been investigated. The critical assessment of the conservation status of Dezak apparel textile museum, the results of this study with proposals of protective clothing, are presented.

زیرشاخه: بافته‌ها، پارچه، حفاظت و موزه، کنترل شرایط محیطی در موزه، مواد و روش‌های مرمتی، نمایش آثار
دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا