بهروز توکلی

بررسی تأثیرات هنر ملّی بر کلیساهای آذربایجان


مجموعه مقالات همایش علمی-پژوهشی هنر ایرانی هویت ملّی، به کوشش مهدی رازانی، صص 137-129، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان1392
چکیده:

مقاله‌ی حاضر حاصل کنکاشی است در مورد تفاوت‌ها و مشابهت‌های احتمالی، بین معماری مسیحی موجود در جامعه و فرهنگ آذربایجان با هنر و معماری اصیل و بومی این سرزمین. مقاله سعی در پاسخ به این سؤال دارد که ارتباط و تأثیر و تأثر فرهنگ‌ها و تمدن‌های منطقه با فرهنگ‌های هم‌جوار و یا متقدم‌تر توسط حکومت‌های بومی و غیر بومی چگونه سبب رکود و یا تکوین و تکامل نوعی خاص از معماری مذهبی شده است که نه می‌توان به آن نام معماری مهاجر نهاد و نه آن را معماری خالص و بومی منطقه دانست. برای راهیابی به پاسخ این سؤال در این مقاله، نخست اختلاط مذاهب مختلف دین مسیحی با آئین‌های بومی و ملی مورد بررسی قرار گرفته سپس با جستجو در منابع تاریخی، حقایقی از این تأثیر و تأثر آئین‌ها به سبب بسترهای ایجادشده توسط حاکمان عصر بیان شده است. در ادامه سعی شده گونه‌های پایدار شده‌ی این تأثیرات در هنر معماری دینی در بستر زمانی و مکانی مورد نظر تا آنجا که در وسع نگارنده است، مورد کنکاش قرار گرفته و ریشه‌های هویتی کلیساها و تزیینات مربوطه مورد بازخوانی قرار گیرد. باشد که در سال ثبت کلیساهای آذربایجان در فهرست میراث جهانی، زمینه‌ای برای تابیدن نور معرفت بر گوشه‌ای تاریک از هویت تاریخی این سرزمین فراهم آید.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا