زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد، حمیدرضا قربانی

بررسی معماری خانه‌های سنتی قاجار در نهبندان با تأکید بر خانه‌ی نعمت‌الله تقوی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 7، بهار و تابستان 1395
چکیده:

خانه‌های سنتی موجود در بافت تاریخی نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی که به لحاظ قدمت دوره قاجار تا اوایل پهلوی را در برمی‌گیرند، تاکنون کمتر مورد پژوهش قرارگرفته و بسیاری از این آثار در معرض تخریب‌اند. لذا بررسی این ابنیه به عنوان میراث مهم بشری بر اهمیت انجام پژوهش می‌افزاید. محور اصلی مقاله حاضر معرفی معماری خانه تقوی به عنوان یک اثر مهم از دوره قاجار در نهبندان است که به سبک چهار ایوانی و خانه باغ ساخته شده و کاربرد قوس‌های جناغی آن را از دیگر بناهای شهر متمایز ساخته است. این بنا تحت تأثیر شرایط محیطی و فرهنگی بسیار ساده و دارای تزئینات اندک است که می‌توان گفت معماری قاجار در این بنا به‌گونه‌ای متفاوت نمود یافته است.

Abstract: The traditional houses in the historical context of Nehbandan, located in the South Khorasan, date back to Qajar to the early Pahlavi era. The houses are little researched up to now and many of them are exposed to destroy. Thus, investigating the buildings as the important human heritage increases its value. The main topic of the current article is to introduce the architecture of Taqavi’s house as a significant work from Qajar era in Nehbandan. The house is built in four-porches and garden-house style and the use of pointed arches distinguishes it among other buildings in the city. The building affected by the environmental and cultural conditions is very plain with little decorations and Qajar architecture is represented differently in this building.

زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی اسلامی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا