وحید پورزرقان

بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

پدیـده بیمـاری برنـز مهم‌تریـن عامـل تخریـب اشـیاء برنـزی محسـوب می‌شـود. تاکنـون روش‌هـای مختلفـی بـرای مقابلـه بـا آن ارایـه شده اسـت. بازدارنده‌هـای شـاخصی کـه بـرای ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــدBTA و AMT می‌باشــند. ایــن بازدارنده‌هــا در حیــن کنتــرل بازدارندگــی، ســمی و ســرطان‌زا هســتند. در شــرایط ایــده‌ال ایــن بازدارنده‌هــا قـادر بـه کنـدکـردن فعالیـت یـون کلـر هسـتند ولـی بعـد از دوره درمانـی دچـار برخـی از تأثیـرات جانبـی می‌شـوند. در ایـن پژوهـش بـرای برطـرف کـردن چنیـن مشـکلاتی، بازدارنـده طبیعــی اقاقیــا در غلظت‌هــای ppm 200 تــا ppm 1800 در محیــط خورنــده محلــول ســدیم کلریـدM 5/0 بـر روی آلیـاژ برنـز بـا درصـد شـبیه بـه آلیاژهـای باسـتانی (Cu-Sn10) به روش دســتگاهی پتانسیواســتات، روش کاهــش وزن و محوطــه رطوبت‌ســاز مــورد ارزیابــی قــرار گرفـت. نتایـج حاصـل از آنالیزهـا اگـر چـه حاکـی از قـدرت بازدارندگـی اقاقیـا هسـتند امـا در تصاویـر و آنالیـز EDX-SEM خوردگـی مرزدانـه‌ای بـر روی سـطوح کوپن‌هـا مشـهود اسـت.


زیرشاخه: آنالیز دستگاهی، فلز، مس و آلیاژهای آن، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا