وحید پورزرقان

تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (۲)


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال نخست، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1392
چکیده:

آلیاژهای برنزی تاریخی با توجه به موقعیت قرارگیری و شرایط آن در محیط‌های دفن، اکثراً دچار بیماری برنز می‌شوند که به مرور زمان باعث تخریب اصلی این آثار می‌گردد. در این راستا برای جلوگیری از تخریب بیشتر این آثار از بازدارنده‌ها استفاده می‌شود. تعیین نوع بازدارنده از نظر کاتیونی، آنیونی و مختلط اهمیت زیادی در کاربرد آن برای جلوگیری بیشتر از این بیماری توسط حفاظتگر آثار دارد. داده‌های دستگاه پتانسیو استات نشان داد تغییر پتانسیل خوردگی بازدارنده نسبت به محلول شاهد به سمت پتانسیل‌های منفی، نشان‌دهنده‌ی بازدارندگی کاتدی و تغییر پتانسیل خوردگی بازدارنده به سمت مثبت نسبت به پتانسیل خوردگی محلول شاهد نشان‌دهند‌ه‌ی بازدارندگی آندی بازدارنده است اگر این تغییرات جزئی باشند از نوع بازدارنده‌های مختلط محسوب می‌شوند. همچنین تغییر دانسیته جریان در شاخه آندی و کاتدی تأثیر مهمی در نوع بازدارنده ایفا می‌کنند.

Abstract: Historical Bronze alloys because of the location and condition in the burial environment, mostly suffer bronze disease which gradually lead to complete destruction. In this regard, to prevent further degradation, inhibitors are used. Determining the type of anion, cation or mixed inhibitors plays an important role to prevent the progress of diseases. Data obtained from potentiostat device indicated that potential shift of inhibitor corrosion to positive pole compared with the blank solution is the sign of cathodic inhibition and the potential shift toward the negative pole indicate the anodic inhibition. If these changes occur in partial, the mixed inhibitors could be seen. In addition changes in current densities in the anodic and cathodic pole have an important influence in the type of inhibitor

زیرشاخه: فلز، مس و آلیاژهای آن، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا