لادن مؤید
روش‌های استحکام‌بخشی پارچه‌های فرسوده (استحکام‌بخشی یک شجره‌نامه‌ی پارچه‌ای متعلق به دوره‌ی قاجار)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

چکیده: ازآنجاکه به طور معمول پارچه‌های تاریخی منشاء آلی دارند، در مقابل عوامل محیطی بیشتر در معرض تخریب و فرسودگی قرار می‌گیرند. عوامل بیولوژیک، تابش نور، تغییرات رطوبت نسبی و دمای محیط، آلودگی‌های جوی و روش‌های نادرست نگهداری و انبار پارچه‌ها ازجمله عواملی هستند که موجب تسریع در فرسودگی و زوال این آثار می‌شوند. در این مجال با توجه به انواع مواد استحکام‌بخش برای پارچه و بررسی ویژگی و روش‌های کاربرد آن‌ها، آزمایشاتی‌ نیز بر روی یک شجره‌نامه‌ی پارچه‌ای فرسوده متعلق به دوره‌ی قاجار، انجام گرفته است که ارائه می‌گردد.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: