مصطفی رستمی
روش‌های مرمت مقواهای به‌کاررفته در جلدهای قدیمی کتب و مرقعات
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

چکیده: یکی از مهم‌ترین، باارزش‌ترین و کاربردی‌ترین هنرهایی که در آن از مقوا به گونه‌ای اساسی استفاده شده، هنر تجلید کتب و مرقعات است. در این هنر که در طی بیش از ده سده‌ی گذشته به نیکویی درخشیده است، مقواهایی با شیوه‌های ساخت متفاوت، مقاومت بالا و قابلیت ممتاز در مقایسه‌ با مواد و مصالح قبل از خود (مثل فلز، چوب، پوست و چرم) مورد استفاده قرار گرفته و تا امروز نیز جایگاه خود را حفظ کرده است. با توجه به تنوع‌ جلدها و ساختار مقوای داخل آنها، پرداختن به مقوله‌ی حفاظت از آنها و یافتن روش‌های علمی و اصولی مرمت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوه‌های حفاظت و مرمت مقواهای به‌کاررفته در جلدهای قدیمی کتب و مرقعات، اعم از آنچه که در کشورهای دیگر رایج است و آن‌چه که در کشورمان به شیوه‌های سنتی و نیمه سنتی رواج دارد، می‌باشد تا بدین‌وسیله به مبانی تازه و مؤثر برای‌ حفاظت و مرمت آنها دست یابیم.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: