محسن چاره‌ساز

ریخت شناسی و آسیب شناسی آجرهای آتشکده آذرگشنسب، محوطه ثبت جهانی تخت سلیمان


فصلنامه علمی و ترویجی اثر، شماره 56، بهار 13911391
چکیده:

این پژوهش در راستای مطالعات بنیادین مصالح معماری در تخت سلیمان و شناخت مناسب از وضعیت مصالح آجری در بقایای معماری مجموعه، نتایج هدفمندی از ترکیب مصالح آجری و مشکلات بوجود آمده در آنها ارئه خواهد نمود. در این مطالعه آجرها طبقه بندی و ریخت شناسی شده و تنوع آنها از نظر ابعاد، رنگ و نوع چیدمان و بافت آجری بررسی شده است. سپس با استفاده از روشهای آزمایشگاهی ساختار و ترکیب آجرها شناسایی شده است. برای شناخت فنی آجرها از روش آنالیز XRD جهت شناسایی ترکیب آجرها؛ همچنین با مطالعه مقاطع نازک (پتروگرافی)، ترکیب کانیهای موجود در خاک مورد استفاده و نیز با آنالیز STA دمای پخت آجرها بررسی گردید. نتیجه این مطالعه نشان‌دهنده استفاده از آجرهای نامرغوب و عجله در ساخت بنا به صورت استفاده از کل محصولات کوره پخت و دمای پخت پایین آجرها میباشد. عدم وجود کانیهای پخت بالا و رنگ قرمز آجرها دلیل این نتیجه می‌باشد. لذا دلایل فنی و علمی برای اثبات فرسایش شدید آجرها در مجموعه وجود دارد که مهمترین آنها دمای پخت پایین، وجود ترکیبات مضر در خاک آجرها، و تأثیر شدید نمکهای محلول که برخاسته از ترکیب نامناسب خاک بوده است در مجموع باعث پوسته‌شدن و فرسایش شدید آجرها شده که در نهایت حفاظت و نگهداری از بقایای آجری را در این مجموعه باارزش معماری دچار مشکل نموده است.


زیرشاخه: آجر، آسیب‌شناسی آثار، باستان‌سنجی

به‌اشتراک‌گذارنده:

دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی- مرمتگر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا