غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏

چکیده: در این مقاله سعی شده به بازدارنده‌ای ایمن، غیرسمی ‌و موثر [به گونه‌ای دست یافت] که ضمن درمان و کنترل خوردگی، سلامت مرمت‌گر را نیز تضمین کند؛ به پاتین آسیب نزده و کم‌ترین دخل و تصرف و تغییر را در اثر تاریخی داشته باشد. بر این اساس و با توجه به مطالعات انجام شده، عصاره‌ی گیاه مریم‌گلی دارویی استخراج شد و سپس عملکرد آن به عنوان بازدارنده در محیط کلرید سدیم 0.5 مولار مورد بررسی قرار گرفت. بازدارندگی این ترکیب توسط روش‌های شیمیایی کاهش وزن و روش الکتروشیمی‌ پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. در ادامه از این ترکیب جدید، برای درمان بیماری برنز روی نمونه‌های تاریخی مطالعاتی استفاده شده و میزان اثربخشی و چگونگی تغییرات ایجاد شده بر روی پاتین نمونه‌های مذکور بررسی شد. برای این کار از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و نیز چگالی‌سنجی نوری استفاده شد. نتایج مطالعات نشان دهنده‌ی عملکرد بازدارندگی خوب عصاره مریم‌گلی دارویی است.

دریافت مقاله: پایگاه دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایراننوشته‌های مرتبط: