سروش کیایی
عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی (به‌ویژه نقاشی و اسناد تاریخی)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387

چکیده: هدف در این مقاله آشناشدن با روش‌های عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی برای تعیین اصل یا جعل‌ بودن اثر، دیدن امضاهای مخدوش یا پنهان، نسخ کمرنگ شده و ناخوانا ست. هم‌چنین تشخیص محل مرمت‌های‌ قبلی و شناسایی رنگ‌دانه‌ها و ... از طریق عکاسی مادون قرمز میسر می‌شود. اما قبل از آن نیز پرداختن به امواج مرئی و نامرئی و روش و ابزار کار و مفهوم عکاسی مادون قرمز و دامنه‌ی آن به‌ اختصار، ضروری به نظر می‌رسد.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: