مهدی قربانی

فرهنگ اصطلاحات حفاظت کتاب و کتابخانه


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال نخست، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1392
چکیده:

یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین و تنظیم ترجمه‌ی اصطلاحات و فرهنگ لغات مرسوم در زبان‌ها، اشتراک و تبادل اطلاعات مکتوب و شفاهی به‌واسطه‌ی تفهیم صحیح موضوعات خاص از یک زبان به زبان دیگر است. فرهنگ واژگانی که به شرح زیر موجود است نیز در برگیرنده‌ی توضیحاتی از واژگان ساده تا تخصصی برگردانده‌شده از زبان انگلیسی به فارسی است که متناسب با رایج-ترین کلمات کلیدی و فنی مرتبط با ادبیات کاربردی در نگهداری کتابخانه‌ای است و همچنین تلاش شده است تا مهم‌ترین و پرکاربردترین واژگان، حدالامکان به صورت بیان تصویری و به جهت استفاده‌ی مناسب در قالب راهنمایی فنی برای مطالعه‌ی حفاظتگران کتاب و کتابخانه تدوین گردد.

Abstract: One of the most significant goals in collecting and editing the conventional terms and expressions in a language is to share and convey the information both written and oral through focusing on particular subjects from one language to another. The glossary elaborated below is a collection of some daily and technical terms translated from English to Persian regarding to some key words based on practical literature in the libraries. We have tried to collect the most controversial words pictorially in order to have an appropriate use to make a technical guide for studying the conservators of books and libraries more reasonably.

زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی
دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا