علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
دو فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی مطالعات باستان‌شناسی، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی 2، 1392
نوشته‌های مرتبط: