احمد پیرزاد
مطالعه، شناخت و پژوهش معماری بقعه ی شهرآشوب شهرستان بابل
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: