سیامک پناهی، محمد محمدی کیا، قاسم میرزایی
مقایسه تطبیقی حضور عناصر طبیعت در معماری خانه های دوره قاجار تبریز و کاشان
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389
نوشته‌های مرتبط: