سمیه شهری
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 8، پاییز و زمستان 1395

چکیده: کاریزها یا قنات‌ها سازه‌هاي آبی اختراع ایرانیان هستند که توسط آنها آب‌هاي ‏‏زیرزمینی استحصال شده با نیروي ثقل و از زیرزمین و دور از تبخیر منتقل می-‏‏گردد. هرچند قنات پدیده‌ای متعلق به عصر کشاورزی و سنتی و ماقبل صنعتی ‏‏است اما پدیده‌ای زنده است و هنوز نمرده است، در نتیجه بحث و بررسی ‏‏مسائل مربوط به قنات، بحث آب است که در هر مملکت و در هر عصر و سنتی ‏‏بحث اول و اساسی است. ساختمان کاریزهاي ایجاد شده در ایران از حالت ‏‏دائر به بائر تغییر وضیعت داده‌اند که در این مقاله سعی بر این است تا بتوان ‏با ‏اجرای طرح‌ها و ایده‌های خاصی، به کاریزها حیات مجدد بخشید و جایی ‏برای ‏آنها در بستر مدرن امروزی باز کرد. مطالعات و تحقیقاتی که تا کنون در ‏خصوص ‏قنات به ثبت رسیده بیشتر در رابطه با مکانیسم حفر و نحوه‌ی آب-‏رسانی ‏قنات بوده و تا کنون نگاهی معمارانه را کمتر به خود دیده است. ‏پرداختن به ‏موضوع قنات از دیدگاه صنعت گردشگری و نمود هرچه بیشتر آن در ‏این زمینه ‏نیز، علاوه بر آشکار نمودن گوشه‌های مبهم روند فن‌آوری بومی در ‏این ‏سرزمین، خود می‌تواند بهانه ای برای پیشبرد توسعه علمی، فرهنگی و ‏‏اقتصادی در ایران به حساب آید.‏
Abstract: ‎ Qants are water structures of Iranian invention. Groundwater extraction is transferred ‎by qanat, with the force of gravity and from underground and away from the ‎evaporation. Although, the qanat and subterranean phenomenon is related to ‎agriculture and traditional, pre-industrial, but the phenomenon is alive and not dead ‎yet, as a result of discussion and issues of the qanat, the water is the first and ‎fundamental discussion in every country and in every age. Structure of qanats created in ‎Iran was changed from the used state to unused state; this paper aims to make ‎projects and ideas specific to the canal renewed room for them in the context of ‎modern opened. Addressing the issue of the aqueduct from the perspective of the ‎tourism industry and has more in this field, in addition to revealing the corner of the ‎opaque process technology native to this land, it can be an excuse to advance the ‎development of scientific, cultural and economic fields in Iran to account comes.‎

دریافت مقاله: دریافت متن کامل (‏PDF‏)‏نوشته‌های مرتبط: