محمد یونسی
گفتگو با دکتر محمد علی جعفریان مدیر و موسس موزه تاریخ طبیعی اصفهان
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387


دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: