نتایج مربوط به جواهرات 9 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت از مروارید در جواهرات شخصی و اشیاء موزه‌ای مهدی رازانی، نگار کاظمی‌پور 1391 مقاله
حفاظت از مروارید در جواهرات شخصی و اشیاء موزه‌ای مهدی رازانی، نگار کاظمی‌پور 1390 مقاله
راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف‌ها و اشیاء صدفی مهدی رازانی 1387 کتاب
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
جواهرنامه‌ی نظامی محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق) 1383 کتاب
جواهرنامه مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، 1343 کتاب
گوهرنامه منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق) 1335 کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
مِرآت الجواهر جهانگیر پادشاه ، (1036 هـ.ق) کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت از مروارید در جواهرات شخصی و اشیاء موزه‌ای
مهدی رازانی، نگار کاظمی‌پور
1391
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت از مروارید در جواهرات شخصی و اشیاء موزه‌ای
مهدی رازانی، نگار کاظمی‌پور
1390
نوع نوشتار: مقاله
راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف‌ها و اشیاء صدفی
مهدی رازانی
1387
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه‌ی نظامی
محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق)
1383
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،
1343
نوع نوشتار: کتاب
گوهرنامه
منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)
1335
نوع نوشتار: کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
مِرآت الجواهر
جهانگیر پادشاه ،
(1036 هـ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج