مریم شیروانی
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: حسن راهساز
نوشته‌های مرتبط: