مهدی تؤلمی
آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح تزئینات گچی محراب مسجد جامع هفتشویه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: امیرحسین کریمی
نوشته‌های مرتبط: