منا منتظری هدشی
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1390
استاد راهنما: صمد سامانیان
استاد مشاور: زهره روح‌فر

چکیده: در عرصه مرمت و نگهداشت آثار، ارزش معنوی یک اثر فرهنگی، گاه انگیزه اصلی یک حفاظت گر در تفحص و جستجوی علمی و ارائه راهکار مناسب برای نگهداشت آن اثر است. پرده خانه کعبه از جمله این آثار است که به ویژه برای همه مسلمانان ارزش ویژه ای دارد. در دوره های زمانی مختلف بعد از تعویض این پرده، تکه هایی از آن میان کشورهای اسلامی تقسیم و در موزه ها نگهداری می شود. موضوع این پایان نامه بررسی مباحث مربوط به روش های حفاظت و نگهداری این پرده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق منابع موجود در کتابخانه ها و بررسی موردی بر روی یک قطعه بزرگ و متفاوت با سایر قطعات موجود در ایران (پرده محفوظ در موزه قصر آئینه و روشنایی یزد) و همچنین بهره گیری از دانش استادان و متخصصان در این زمینه ها بوده است. در پی مطالعات و بررسی های انجام گرفته در روند این پایان نامه، ساختار فنی و ارزشهای زیباشناختی، شرایط نگهداری و نمایش اثر از زمان کاربرد تاکنون، نوع آسیب ها و عوامل ایجاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که در بررسی هر اثر پارچه ای مرسوم است، جنس الیاف بکار رفته در پارچه و رودوزی ها به وسیله روش های شیمیایی و آنالیزهای دستگاهی به فراخور نیاز، به همراه شناخت تکنیک و نحوه اجرا به تفصیل معرفی شد. به منظور تشخیص نوع و ارزیابی میزان آسیب ها، با ایجاد تطابق بین ساختار فنی و مواد اولیه و شرایط نگهداری اثر از ابتدا تاکنون - با پایش یک دوره نه ماهه وضعیت محیطی به لحاظ دما و رطوبت و نور - اطلاعات بدست آمده در ارائه طرح حفاظت و مرمت بسیار راهگشا بود.

مشاهده‌ی صفحات اولیه: پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)نوشته‌های مرتبط: