مرتضی اولیاء
اثرات زیان‌بار مواد ضدعفونی‌کننده بر روی پارچه‌های قدیمی، گندزدائی و مرمت یک بافته‌ی تاریخی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: