سید محمد بهروز
ارائه‌ی روش‌های تشخیص آسیب در آثار فرهنگی خاتم‌سازی‌شده و روش حفاظت و مرمت خاتم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: