سحر فروزان‌پور

ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1390
استاد راهنما: حسین احمدی
استاد مشاور: رضا وحیدزاده
چکیده:

با توجه به اهمیت میراث فرهنگی و آثار ارزشمند و منحصر بفرد موزه­ها، نگاه دقيق‌تر به استراتژی‌های مديريت خطر در موزه­ها ضروری می­باشد. با توجه به اینکه برای مقابله با خطرات احتمالی در موزه­ها، سازوکارهای لازم پیش‌بینی نشده است، این عدم توجه، باعث ازبین‌رفتن بسیاری از آثار موزه­ها می­شود. بنابراین لازم است موزه­ها همواره خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده نمایند. با ارزیابی خطرات در موزه­ها می­توان به طور چشمگيری خسارات را کاهش داد. در فصل اول این پژوهش به بازنگری نقش موزه­ در جهان و ایران پرداخته شد و در فصل دوم به تعاریف مدیریت موزه، مدیریت خطر و بررسی تجارب کشور بریتانیا با ترجمه‌ی کتاب Managing Conservation in Museums پرداخته شد، سپس با توجه به اهمیت استانداردها در جهت کاهش خطرات در موزه­ها، استانداردهای مورد نیاز موزه­ها بررسی گردید و در نهایت با ارزیابی عوامل تهدیدکننده‌ی اشیاء موجود در موزه پارس، با نگاه ویژه به تابلوهای نقاشی رنگ و روغن، به ارائه‌ی راهکارهایی جهت کاهش خطرات موجود پرداخته گردید.

Abstract: Regarding the importance of cultural heritage and the valuable and exclusive works of museums, it is necessary to pay more attention to the strategies of risk management in museums. Not predicting proper facilities in museums to prevent possible dangers causes the works of museums to be perished. Therefore, museums must be ready to confront any possible danger which can be reduced substantially through estimating and predicting them. In the first chapter of this study, the role of museum in Iran and in all over the world are reviewed. And in the second chapter, the definitions of museum management, risk management, and a review of Britain`s commerce with the translation of the book "Managing Conservation in Museums" are mentioned. Then standards needed for museums in order to lessen the dangers are examined. Finally, the threatening factors of the things available in Pars museum especially painting canvas with oil color are examined and some techniques are proposed to decrease the dangers to museums.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا