مهرناز آزادی
استخوان از مرحله‌ی حفاری، آزمایشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه‌ی اشکانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: عنایت‌الله امیرلو
نوشته‌های مرتبط: