پروین سلیمانی
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1391
استاد راهنما: داریوش حیدری ، حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: رضا وحیدزاده

چکیده: شیوه های حفاظت و مرمت کتیبه های کاشی معرق در ایران متفاوت و حجم مرمت ها چشمگیر است. بنابراین، لازم است که برای پیش گیری از مخدوش شدن این کتیبه ها و هماهنگ سازی مرمت ها با ایده ها و معیارهای ارزشمند مطرح شده در حوزه میراث فرهنگی در سطح بین الملل، مثل حفظ اصالتمندی و یکپارچگی ، تلاش جدی صورت پذیرد. با بررسی مقوله های اصالتمندی و یکپارچگی در منشورها، قوانین بین المللی و همین طور مطالعات میدانی درباره ی نحوه ی مرمت کتیبه های کاشی معرق در ایران می توان به برخی اصول جامع و کلی درباره ی چگونگی برخورد با کتیبه های کاشی معرق رسید. نوع پژوهش بنیادی،روش پردازش داده ها توصیفی - مقایسه ای؛ و روش گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه یی ست. حاصل این مطالعه، ارزیابی وضعیت کنونی حفاظتی کتیبه های کاشی معرق در ایران، بررسی شیوه های حفاظت و مرمت کتیبه ها و میزان پایبندی شیوه های مرمتی به مولفه های اصالتمندی و یکپارچگی و در نهایت ارائه طرح حفاظت و مرمت کتیبه های کاشی معرق گنبد غفاریه شهرستان مراغه است.

مشاهده‌ی صفحات اولیه: پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)نوشته‌های مرتبط: