مهدی نصیری مبارکه
بررسی آثار محمدباقر نقاش‌باشی سمیرمی و مرمت یکی از تابلوهای وی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: