فرزانه شاعری

بررسی آجرهای تزئینی عصر ناصری و اوایل پهلوی از نظر فنی و آسیب‌شناسی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: علیرضا بهرمان
استاد مشاور: محمدحسن محب‌علی
چکیده:

هدف پژوهش دست‌یابی به روش درمان و نگهداری مناسب از بناهای با ارزش تهران که بیشتر از آجر در نماسازی آنها استفاده شده است. روش نمونه برداری بصورت پراکنده و از قسمت بناهای مرکز شهر تهران انجام گرفت و با توجه به امکانات موجود تعداد نمونه تهیه شده چهار عدد آجر جهت آزمایش بود. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، استفاده از آمار و جداول تهیه شده توسط سازمان‌های ذیربط و نهایتاً مطالعات آزمایشگاهی انجام پذیرفت. ابزار اندازه گیری تجهیزات آزمایشگاهی (آزمایشگاه شیمی – فیزیک و مقالات مصالح) XRF ‌- XRD طرح پژوهش: شناسایی ویژگی‌های آجرهای به‌کار رفته در تزئین نمای ساختمانی دوره خاص (قاجار). نتیجه کلی: آجرهای تزئینی این دوره به صورت تراش آجر و آجرهای قالبی تهیه می‌شده است. آجرها با توجه به مکان قرارگیری در نمای ساختمان از درجه آسیب‌پذیری متفاوت برخوردار بودند و از عوامل آسیب‌گذار عوامل محیطی، عوامل سازه‌ای و عوامل انسانی را می‌توان نام برد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا