مجید ایاسی
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی; حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: