سیدحسین حسینی‌سیر
بررسی آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و مرمت بخشی از نقاشی دیواری جنگ با ازبک‌ها واقع در سردر قیصریه‌ی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: ابوالفضل سمنانی
نوشته‌های مرتبط: