سیدحسین حسینی‌سیر

بررسی آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و مرمت بخشی از نقاشی دیواری جنگ با ازبک‌ها واقع در سردر قیصریه‌ی اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: ابوالفضل سمنانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا