فرشته طلائی‌راد
بررسی آسیب‌های قارچی در آثار کاغذی، روش مبارزه با قارچ و مرمت چند نمونه آثار کاغذی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: