صدرالله اسدبیگی
بررسی تزئینات آهک‌بری در حمام حاج‌آقا‌تراب نهاوند؛ حفاظت و مرمت قسمتی از تزئینات آهک‌بری در حمام آقاتراب نهاوند
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: