فرشته رحیمی
بررسی تکنیکی و تعیین اصالت مجموعه‌ی اشیاء نقره‌ای غار قوری‌قعله
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1380
استاد راهنما: مسعود آذرنوش
استاد مشاور: سوسن بیانی
نوشته‌های مرتبط: