فریبا مجیدی
بررسی حفاظتی و مرمتی ساختار کاغذی بدنه‌ی قلمدان‌های روغنی و مرمت دو نمونه قلمدان کاغذی روغنی دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: