منصوره نظارتی‌زاده
بررسی راه‌های علمی حفاظتی و مرمت نگاتیوها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: اکبر عالمی
نوشته‌های مرتبط: